Verksamhetsområden

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom de flesta rättsområden. Nedan finner du våra särskilda inriktningar.

Affärsjuridik

Både större och mindre företag har behov av kontinuerlig rådgivning inom skilda områden.

Vi erbjuder stöd vid de frågeställningar som är en del av affärslivets vardag. Vår målsättning är att bistå dig med konstruktiva och användbara lösningar i syfte att maximera dina affärsmöjligheter. Vi har bred erfarenhet av olika avtalsrättsliga områden, som återförsäljaravtal, agentavtal, distributionsavtal, leveransavtal och olika former av samarbetsavtal.

Efter dina önskemål hjälper vi till i avtalsprocessen, exempelvis genom att ta fram och granska avtalsutkast och att närvara och bistå vid avtalsförhandlingar.

Bolagsrätt

Bolagsrätten påverkar allt företagande och därmed också dig som uppdragsgivare, oavsett om det handlar om företag med många anställda eller små ägarstyrda företag.

Du kan dra nytta av den omfattande kunskap som vi besitter när det gäller exempelvis aktieägaravtal, företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer. Vi har också stor erfarenhet av tvistelösning på bolagsrättens område, liksom av hantering av bolag i kris.

Brottmål – Målsägandebiträde

Vi erbjuder rådgivning i allt som rör straffrättsliga frågor. Vi har omfattande erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Vi biträder dig med råd och hjälp under varje del av brottmålsförfarandet i syfte att säkerställa och skydda dina rättigheter.

Familjerätt

Vi handlägger och har stor erfarenhet av alla typer av familjerättsliga ärenden som äktenskapsförord, bodelningar, testamenten, arvsskiften, vårdnadsfrågor m.m.

Fastighetsrätt – Miljörätt

Vi bistår dig när det gäller rådgivning i hyresfrågor, försäljning eller köp av fastigheter, plan- och byggärenden, arrendefrågor, miljöärenden m.m. samt företräder dig i de olika nämnder eller domstolar som kan bli aktuella.

Obeståndsrätt – Konkurser

I en ekonomiskt besvärlig situation är det alltid en fördel om du söker råd så tidigt som möjligt.

Vi lämnar kvalificerad ekonomisk rådgivning till företag. Vi har en omfattande erfarenhet av och kunskap i obeståndsfrågor och vi förordnas regelmässigt till konkursförvaltare och rekonstruktör.

Vår kunskap gör oss också lämpade som rådgivare åt andra som kan ha intresse av att bevaka företag i kris, t.ex. banker, hyresvärdar eller leverantörer.

Tvistelösning/processrätt

Vi har mycket stor erfarenhet av tvistelösning och konflikthantering samt företräder regelmässigt klienter i processer vid domstol.

Övriga rättsområden

Som fullservicebyrå handlägger vi och åtar oss uppdrag inom ett flertal andra rättsområden, som immaterialrätt, IT-rätt, personskaderätt m.m.

I frågor som faller utanför vår kompetens kan vi förmedla kontakt med andra advokater eller kvalificerade revisorer, som vi samarbetar med.